Iluminata / 2008 <<< záznam z vernisáže na youtube
pre natal
zrození
dětství
Pre natal Zrození / The birth Dětství / Childhood
strážkyně chrámu
Sub rosa
touha
Strážkyně chrámu / Guard of the temple Sub rosa /Milenka / Sub rosa /the lover/ Touha / The desire
mateřství
věštkyně
memento mori
Mateřství / Motherhood Věštkyně /budoucnost / The future Memento mori
 

/velkoformátové transparentní fotografie, digitální tisk na čirém perspexu, 152x102 cm/

Projekt Iluminata zobrazuje jednotlivé okamžiky odpovídající podstatným životním etapám společných každému člověku, který má možnost normálně se vyvíjet a ve svém životě pravděpodobně projde základními proměnami souvisejícími s růstem, vývojem a zráním. Bude se tedy účastnit např. v tématu rodiny, partnerství, mateřství, osobního nasměrování apod. V Iluminatech tato témata nahlížím vlastní specifickou optikou, jež se logicky opírá o hodnotu spíše ženské zkušenosti. Takovýto prožitek převádím do vizuální podoby, v níž se ho snažím konfrontovat s mytologií, podvědomými archetypy i některými díly z historie výtvarného umění a od nich odvozenou symbolikou.
Soubor sice vychází z mých vlastních představ a subjektivní zkušenosti, tato zkušenost je ale transformována do obecně platných rovin, do jazyka symbolů, jež by měly být srozumitelné každému, kdo sdílí a vychází z podobného kulturně společenského zázemí. Fotografie tak přispívají k zmapování určitých cest, kterými se naše touha vytvářet a vizualizovat příběhy ubírá.
V zobrazených námětech je záměrně akcentován rys magičnosti. K tomu jednak posloužila technika prosvícené fólie na průhledném perspexu, jednak metoda zpracování fotografie. Tyto postupy výstižně reprezentují vnímání reality transformované holotropní zkušeností nebo realitu běžného snu. Oba tyto podvědomě fungující procesy produkují vize hovořící symbolickým, ale jasným jazykem. Lidská psychika má schopnost zjednodušovat obsahy těchto vizí do archtetypálních schémat. Ta na sebe mohou brát historizující podoby a přesto zůstávat v současnosti a rámci naší kultury srozumitelná. V sérii Iluminát jsem se snažila přiblížit co nejlépe vizuální podobě těchto vjemů tak, že jsem přetvořila normálně vnímanou skutečnost do jakéhosi kaleidoskopu barevných kontur tvořících okolo jednotlivých prvků luminiscenční síť, jež je propojuje s okolním prostorem.
Stanislav Grof se ve své psychiatrické práci dlouhodobě zabýval výzkumem pozměněných stavů vědomí. Zkoumal obsahy takto získaných vizí a všiml si, že se často souvisejí s archetypy, které někdy nemohou pramenit z osobní historie zkoumaného jedince, ale zřejmě pocházejí z kolektivního nevědomí. Povšiml si také, že témata vizí často pramení se zážitků blízkých smrti, či souvisejících s průběhem vážných chorob, týrání, separace, nebo s předporodními zážitky a traumatem porodu, které si z té doby nelze podle dosavadních poznatků o mozku pamatovat, přesto jsou zapsána do podvědomí.
Foto-grafická série Iluminát se skládá z devíti kusů. Každý výjev vypráví o určité podstatné fázi v životě ženy od narození k smrti a současně se dá volně přenést na devítiměsíční prenatální období od splynutí vajíčka se spermií až k narození, tedy ukončení podstatné etapy života jedince, kterou plod pravděpodobně vnímá jako určitou formu smrti.   

Iluminace: velké slavnostní osvětlení, barevný kreslený nebo malovaný obraz ve středověkých rukopisech /v 16. stol. vystřídán tiskem/.

Iluminát: v 18. a 19. stol. stoupenec nových myšlenek, svobodomyslný člověk, osvícenec, u nás člen společnosti založené v r. 1776 prof A. Weishauptem, dosti rozšířené, připomínající zednářské lóže, jejímž cílem bylo postupné sebezdokonalování a sebepoznání, orientovaná deisticky a proticírkevně, působící v pozměněné podobě ještě v tomto století.

Luminiscence: světelné záření /světélkování/ vyvolané různými fyzikálními příčinami kromě vysoké teploty, vyzařování světelné energie pod vlivem jiného druhu energie, než je světelná, též fosforescence, fluorescence.

 

 

 

/large-scale photographs, digital print on clear perspex, 152x102 cm/

The Iluminata project depicts different moments reflecting essential life periods that every human, having a standard possibility to grow in all aspects of that word, goes through. It deals with basic changes of an individual that relate to the process of growth, evolvement and maturing. In those circumstances therefore it considers such topics as family, relationships, motherhood, issues of a life-path choice etc. In the Iluminata project I look at those topics from my specific perspective, which is logically based on values rather determined by my female experience. Such an experience is transformed into visual form, in which it is then confronted with mythology, subliminal archetypes as well as some works taken from the history of art and symbols deriving from them.

The collection well may be based on my imagination and personal experience, nevertheless it is put on a generally comprehensible level, transformed into the language of symbols understandable to everyone belonging to a similar cultural and social background. The photographs thus help us map certain paths that we tread, driven by a desire to create and visualise stories of our mind.

I deliberately highlight a feature of magic in the depicted themes. This is achieved by a technique of illuminated foil on the transparent perspex as well as by the way the photograph is processed. Such procedures poignantly represent perception of reality as transformed by a holotropic breathing experience or a "reality" of an ordinary dream. Both of these subliminally existing processes produce visions speaking in a symbolic, yet clear language. Human psyche has an ability to simplify the content of such visions and transform them into the archetypal patterns. Such patterns can take on different history-like forms and still be understandable in present time and within our cultural boundaries. In the Illuminata series I have tried to get as close to the visual form of this perception as possible, by transforming normally perceived reality into some kind of a kaleidoscope full of colour contours, which create a grid-like luminescent structure around each central feature, thus connecting them with the outer space.

Stanislav Grof was in his psychiatric career for a long time involved in a research of altered states of consciousness. By exploring contents of visions generated in such a way, he noticed that they are often related to archetypes that clearly cannot be created in the individual mind, but probably originate in a collective unconsciousness. He also observed that the themes of such visions stem from the near-death experience or serious illness, physical abuse, separation or even from the pre-natal experience and the birth trauma, which, according to the present scientific knowledge on brain, cannot be remembered; nevertheless they are recorded in the subconscious.

The photographic Illuminata series consists of nine items. Each of them reflects on certain essential stage in the life of a woman from birth to death, which can be loosely transposed into the nine-month pre-natal period starting with merging a sperm with and egg down to the moment of birth as the end of an essential period of life, possibly perceived by the child as a form of death. 

Illumination - grand festive lighting, coulor drawn or painted picture in the medieval manuscripts /replaced by a print in the XVI century/.

Illuminator - enlightener, a bearer of new ideas living in the XVIII and XIX century, a libertine, in our country such people were members of a society founded in 1776 by Prof. A. Weishaupt , which then was quite well-spread and resembled free masons; their main goal was self-improving and self-recognition; the society was secularly and anti-religion orientated and in a different form is active even in present time.

Luminescence - radiation of light /fluorescence/ induced by various physical phenomena except for a high temperature, radiation of a light energy influenced by a different kind of energy, also characterised as phosphorescence or fluorescence.

Galerie Fotografic, 2008
 
Galerie UFFO, Trutnov, 16.9. - 21.10. 2014